top of page
pozadi.jpg

OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

111 STĚHOVÁNÍ PRAHA

SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

111 STĚHOVÁNÍ
Bc. Martin Čarňanský
Amforová 1888/38
155 00 Praha 5
IČ: 01197932

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP“)


Oddíl 1.
Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy mezi objednatelem
(dále jen „objednatel“) a dodavatelem při poskytování stěhovacích služeb a se
stěhováním souvisejících služeb (dále jen „stěhování“), jsou závazné pro
dodavatele a objednatele a jsou nedílnou součástí smlouvy o stěhování

uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem.

Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky objednatele platí jen tehdy,jsou-li
dodavatelem písemně potvrzeny. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí
vždy, pokud písemná smlouva o stěhování nebo jiné písemné ujednání mezi
smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání
Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných
obchodních podmínek. V případě, kdy objednatel je nesporně Spotřebitelem,
bude se vzájemný závazkový vztah mezi dodavatelem a objednatelem -
spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných
obchodních podmínek,která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele,

stanovenou příslušnými právními předpisy,se nepoužijí.
 

Oddíl 2.

Uzavření smlouvy a její obsah
 

Objednavatel podává objednávku služeb dodavatele (dále jen „objednávka“),

prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS.
Kontakty jsou uvedeny na www.111stehovani.cz.

V případě telefonické objednávky si dodavatel vyhrazuje právo požadovat
doručení objednávky písemnou formou a to alespoň prostřednictvím

elektronické komunikace.

Objednatel může svou objednávku zrušit, a to prostřednictvím elektronické
pošty, příp. jinak písemně nebo telefonicky nejpozději však 48 hodin před

začátkem domluveného stěhování.

Dodavatel je oprávněn objednávku odmítnout nejpozději 3 dny před začátkem

domluveného stěhování.

V případě že objednatel neinformuje dodavatele o zrušení objednávky
nejpozději do 48 hodin před započetím stěhování je povinen uhradit dodavateli

50% z dohodnuté ceny zakázky.
 

Oddil 3:
 

Dodavatel může zrušit zakázku v případě neodvratitelné situace (například

přírodní katastrofy, havárie či závažné poruše na vozidle)

Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky neobdržel
žádné plnění, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo v hotovosti

do 14pracovních dnů.

Oddíl 4.
 

Cena musí být dohodnutá před začátkem stěhování a to buď po návštěvě
obchodního zástupce na místě stěhování, nebo v potvrzené objednávce. Pro
stanovení ceny stěhování platí ceník platný v den uzavření smlouvy uveřejněný
na webových stránkách firmy STĚHOVÁNÍ na adrese www.111stehovani.cz,

pokud se strany nedohodnou jinak.
 

Oddíl 5.
Platební podmínky

 

Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena, ledaže smlouva o

stěhování určí jiný způsob, takto:

a) v hotovosti, a to ihned po dokončení a vyúčtování zakázky, proti příjmovému

dokladu vystaveným zaměstnancem.

b) bezhotovostně bankovním převodem předem, a to jako záloha podle odhadu
ceny zakázky, přičemž po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován
doplatek resp. vrácen přeplatek, s tím, že přeplatek i doplatek jsou splatné do
14-ti kalendářních dní od dokončení zakázky na základě vystavené faktury;
c) bezhotovostně bankovním převodem na základě faktury vystavené okamžitě
po provedení zakázky, se splatností do 14-ti kalendářních dní od dokončení
zakázky. Faktura se považuje za akceptovanou objednatelem, pokud nebude
vrácena dodavateli do 5-ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu pouze v případě nesplnění zákonných
požadavků daňového dokladu, přičemž je povinen označit důvod vrácení faktury.
Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před

zahájením zakázky.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny zakázky nebo její části je
dodavatel oprávně naúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za

každý započatý den prodlení.

Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán před zahájením
realizace zakázky. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny zakázky
nebo její části o více než 30 dní se stanoví dohodou smluvních stran povinnost
objednatele uhradit firmě smluvní pokutu ve výši 900,-Kč za každou odeslanou,

byť i nedoručenou výzvu ke splnění závazku.

Tato smluvní pokuta se vyúčtovává touto upomínkou a objednatel je povinen ji
uhradit ve lhůtě v ní stanovené. Uhradí-li objednatel dlužnou částku včetně této
smluvní pokuty ve lhůtě stanovené v upomínce, nebude dodavatel požadovat po

objednateli úhradu výše uvedené smluvní pokuty.

Uplatnění úroků z prodlení, nebo smluvních pokut dodavatelem,nebo zaplacení
úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut objednatelem nezprošťuje objednatele
povinnosti uhradit dlužný závazek a není tím ani dotčeno právo dodavatele
domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena,
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají.
 

Oddíl 6.
 

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejména

řádně a včas:

a) zajistit příjezdové cesty a dostatečnou parkovací plochu na místě nakládky a

vykládky;

b) zajistit dostatečnou průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit

funkčnost výtahu;

c) připravit věci určené ke stěhování (včetně jejich případného zabalení), jakož i
potřebné průvodní dokumenty, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo;
d)informovat firmu zejména o povaze, rozměrech,váze a objemu nákladu nebo
stěhovaných věcí;Firma si vymiňuje, že předmětem stěhování nebudou

 

zejména:
 

a) věci ohrožující lidský život nebo zdraví či jiné nebezpečné věci, jako jsou
například výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým
bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových
nádobách apod., které mohou způsobit škodu na zdraví nebo majetku.
b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní

manipulaci s nimi.

c) jiné věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla
nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů.
Dodavatel si vyhrazuje právo nepřepravovat nebezpečné věci jako jsou
chemikálie, omamné látky atd. Dále také živá či mrtvá zvířata.

Pokud se dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle
písm.b) a c), nenese dodavatel v žádném případě odpovědnost za vznik škody
na těchto věcech, ani za škodu, těmito věcmi způsobenou. Za takto vzniklou
škodu odpovídá vždy objednatel. Objednatel je povinen informovat dodavatele o
jakýchkoliv vlastnostech stěhovaných věcí, které by mohly mít vliv na
bezpečnost nebo plynulost přepravy nebo na vznik škody.
Objednatel odpovídá za to, že elektrospotřebiče, stroje, zařízení a jiné věci
obdobného charakteru jsou před předáním dodavateli ve stavu mimo provoz,
resp. ve stavu určeném podle technických manuálů či návodů na použití pro
případ stěhování.
Objednatel rovněž odpovídá za to, že skříně, trezory a jiné věci obdobného
charakteru jsou před předáním dodavateli uzamčeny, či jinak obdobným
způsobem bezpečně uzavřeny, s tím, že před uzamčením, resp. uzavřením
objednatel předá dodavateli seznam obsahu těchto věcí, jehož pravdivost
písemně potvrdí obě strany.
V případě stěhování cenin,šperků a jiných předmětů v ceně nad 5 000,-Kč (i
jednotlivě) je povinností objednatele na tuto skutečnost dodavatele předem
upozornit; tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v písemném potvrzení
podle předchozí věty.
 

Oddíl 7.
 

Objednatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením,
částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných věcí nebo škodu vzniklou

poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

Objednatel je povinen zkontrolovat stěhované věci při převzetí při dokončení
zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo, bezprostředně poté. V
případě, že objednatel zjistí poškození vzniklé při stěhování, sepíše se
zaměstnancem reklamační protokol nebo zápis. Na pozdější reklamace tohoto

charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá vždy nejvýše do částky 50.000,-Kč a v každém případě
pouze za skutečně vzniklou přímou škodu na věcech, nikoliv za ušlý zisk, škodu
následnou, nepřímou, resp. škodu s prvotní škodou související apod. V případě
vzniklé vyšší škody je povolán na místo likvidátor pojistných událostí.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo
přirozenou povahou stěhovaných věcí. Aniž by se to jakkoliv dotýkalo výše
uvedeného, Dodavatel odpovídá za prokazatelné mechanické poškození
(poškození povrchu, deformace, praskliny) věcí, nikoliv za funkčnost těchto

zařízení.

Dodavatel rovněž neodpovídá za ztrátu obsahu skříní, trezorů a jiných věcí
obdobného charakteru, které nebyly před stěhování objednatelem uzamčeny či
jiným způsobem bezpečně uzavřeny anebo u nichž nebyl před vlastním

stěhováním sepsán a oboustranně potvrzen seznam.

Dodavatel neodpovídá za škodu na ceninách, špercích a jiných předmětech v
ceně nad 5000,-Kč (i jednotlivě), pokud objednatel na tuto skutečnost firmu
předem neupozornil anebo pokud tato skutečnost není vyznačena v písemném

potvrzení

Oddíl 8.
Řešení sporů:

 

1. Právní vztah mezi objednatelem a dodavatelem se řídí právním řádem České

republiky.

2. Objednatel a dodavatel si pro případ sporu sjednali místní příslušnost soudu,

v jehož obvodu má sídlo dodavatel.
 

Oddíl 9.
Závěrečná ustanovení

 

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP uveřejněním jejich nového znění
na svých webových stránkách www.111stehovani.cz a nejpozději 1 kalendářní

den před účinností změny.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) objednatele jsou
shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních

údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje získané od objednatele jsou využívány výhradně pro interní
potřeby dodavatele za účelem úspěšného splnění smlouvy a nebudou
poskytnuty třetím stranám s výjimkou případného subdodavatele za účelem

bezproblémového splnění smlouvy.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednavatel odesláním
objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů
v databázi dodavatele. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti

objednatele odstranit z databáze.

Objednatel svým podpisem objednávky, smlouvy o stěhování, popř.dohody o
úhradě závazku stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Všeobecných
obchodních podmínek dodavatele, považuje je za jasné, srozumitelné a určité a
souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy
o stěhování, tj. smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem a vzal na
vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou závazné pro úpravu vztahů smluvních

stran.

Oddíl 10.
Platnost a účinnost:

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem
02.09.2020.Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k
dispozici v sídle firmy, ve všech provozovnách firmy a je zveřejněno na

internetové stránce firmy: www.111stehovani.cz.

V Praze dne 28.8.2020

bottom of page